Semalt hünärmeni: Windows PC wiruslardan we zyýanly programmalardan goramak

Üýtgeýän Windows, 20 ýyldan gowrak wagt bäri adamlara birnäçe wirusa garşy programma teklip edýändigine garamazdan, hiç kime iň gowy antiwirus programmasyny maslahat berip bilmeýäris. Şeýle-de bolsa, esasy düşünje, adamyň töwekgelçiligi näçe köp bolsa, kompýuterine wirus ýokaşmagy we diňe Antiwirus ulanmazlygydyr.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Oliwer King, Windows PC gorag gollanmasy barada düşünje berýär.

Zyýanly programma üpjünçiligi howp salýar

Öňkülerden tapawutlylykda, höwesjeňleriň zyýanly programma üpjünçiligini hödürlän ýerlerinde häzirki döwürde zyýanly programma üpjünçiligi uly işe öwrülýär. Ilki bilen, şahsy maliýe maglumatlary we parollary öz içine alýan şahsy maglumatlary ýygnaýarlar. Mundan başga-da, adamlary tölegli programma üpjünçiligi üçin şantaj etmegiň usullaryny ösdürýärler. Bularyň hemmesine garşy durmak üçin gymmatly maglumatlary hasaplaýan zatlaryňyz üçin oflayn ätiýaçlyk nusgasyny alyň.

Kodlaşdyrmak we barlamak

Windows, ynamsyzlyga garşy AV önümlerini başlatandygy üçin hasaplanýar. Hususan-da, Microsoft-yň esaslandyryjylaryndan biri Bill Geýtsiň ygtybarly hasaplaýyş inisiatiwasynyň girizilmegi howpsuzlygy ileri tutdy. Häzirki wagtda Windows 10 bolup biljek howplary azaltmaga gönükdirilen birnäçe howpsuzlyk we tehnologiýalary öz içine alýar. Aslynda, üçünji tarap ulanyjysy we beýleki Adobe programma üpjünçiligi bolan “Oracle java” esasy howp bolup durýar diýen netijä gelmek ýerliklidir.

Mundan başga-da, web brauzerleri önümlerini üpjün etmekde ep-esli ösüş gazanýarlar. Mysal üçin, “Chrome” sandyk gutusy bilen brauzeri üpjün edýär, beýleki tarapdan, Google “Chrome” ýa-da “Androids” -iň deşik deşiklerini gözlemek üçin hünärmenleri işe alýan “bug bounty” programmasy bilen tanyşdyrýar. Hundredüz müň ABŞ dollaryna çenli ýa-da geçen ýyl üç milliondan gowrak mukdarda pul töleýärler.

Mundan başga-da, Google zyýanly programma üpjünçiligini öz içine almaýan web sahypalaryny tanap boljak “ygtybarly göz aýlamak” oýlap tapdy. “Apple” -iň ähli “Safari”, “Firefox”, “Chrome” we “Vivaldi” bu usuly ulanýar, Windows 10 bolsa “SafeScreen” süzgüçini ulanýar. Mundan başga-da, Windows 10 ulanýanlar, “Patch My PC”, Şahsy programma üpjünçiligi inspektory ýaly gurallary ulanyp, brauzerlerini täzelemeli ýa-da “Kaspersky Software Updater” -i ulanmaly.

AV meselesi

“Chrome” howpsuzlyk hünärmeni Jastin Şuh AV boýunça hünärmen Wesselin Bontçewe hüjüm etdi. Şeýle hem, Robert O'Kallahan adamlara AV programma üpjünçiligini öçürmegi maslahat berýär, ýöne Microsoft-yňky däl. Şol sebäpli, programmistleriň AV-leriň näme üçin işlemeýändigi barada adamlara maslahat bermeýänligi adaty bir ýagdaýa öwrüldi, sebäbi belli bir derejede AV hyzmatdaşlygyndan peýdalanýarlar. Şeýle-de bolsa, Windows iň oňat alternatiwa edip biljek iň az tankyt edilýär.

Muňa garşy durmagyň ýollary

Hünärmenler AV-iň iň oňat warianty däl diýip hasaplaýarlar, iň oňat usul, Windows 10-ny SmartScreen süzgüji, esasy telemetriýa we bulut esasly ýewropika ulanmak arkaly ulanmakdyr. Ikinjiden, Windows-y dolandyryjy hökmünde däl-de, adaty ulanyjy hökmünde ulanyň. Üçünjiden, kompýuter programma üpjünçiliginiň yzygiderli täzelenmegini üpjün ediň. Mundan başga-da, ähli maglumatlaryňyzy ätiýaçlaň. Mundan başga-da, iň oňat antiwirus üçin wagtal-wagtal işlediň we iň soňunda täzelenmek, täzeden düzmek we dikeltmek opsiýalaryny Windows 10 ulanyň.

AV saýlamak

Beýleki tarapdan, Windows-ny ulanmaýanlar üçin bazarda “Avast”, “AVG”, “Bitdefender”, “Kaspersky” we “Trend Micro” ýaly iň oňat AV bar. Elmydama öndürijiligiň esasynda zerurlyklaryňyza laýyk birini ulanmak maslahat berilýär.

mass gmail